De statuten van Joggingclub Leeuwerik


-Extra algemene vergadering 27 april 2003-Algemeen


1.
De club heeft als naam: Joggingclub Leeuwerik.
2. De zetel van de club is gevestigd te Sint-Pieters-Leeuw. De voertaal is Nederlands.
3. De club heeft tot doel de beoefening van het joggen.
4. De wijziging van de statuten gebeurt door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen.
5. In geval van ontbinding of na vereffening van alle schulden moeten de gelden en bezittingen aangewend worden voor een sportinitiatief. De algemene vergadering bepaalt de bestemming.

 

Leden

 

6. Iedereen, zonder onderscheid van geslacht, ras, geloof, nationaliteit, leeftijd of politieke overtuiging, die de clubstatuten aanvaardt, kan lid worden van de club.
7. Door toe te treden tot de club verklaart ieder lid zich akkoord met de statuten.
8. Het bestuur kan om een ernstige reden en nadat het lid of kandidaat-lid werd gehoord, beslissen om deze uit te sluiten of niet te aanvaarden.
9. De leden betalen een jaarlijks lidgeld, waarvan het bedrag door het bestuur vastgelegd wordt.


Algemene vergadering

10. Elk jaar moet er ten minste één algemene vergadering worden gehouden in de loop van het eerste trimester. Op deze statutaire vergadering worden de door het bestuur voorgestelde punten van de agenda besproken. Daarnaast wordt elk onderwerp met betrekking tot de  clubwerking besproken dat, ten minste drie weken voor de algemene vergadering, schriftelijk wordt voorgedragen door de leden.
11. Buitengewone algemene vergaderingen mogen door het  bestuur of door minimum één vijfde van het aantal leden  bijeengeroepen worden.
12. Alle leden van de club hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Om deel te nemen aan de stemming moeten zij echter:


      - de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben;
      - met hun lidgeld in orde zijn;
      - ten minste 6 maanden lid zijn van de club. Deze periode wordt bepaald te rekenen vanaf de betaling van de eerste bijdrage.

13. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemgerechtigde leden.

Bestuur

14. Het bestuur bestaat uit minimum 4 leden. Zij worden verkozen door de algemene vergadering voor een periode van 1 jaar. De uittredende bestuursleden kunnen herkiesbaar zijn, wanneer zij dit wensen.
15. De kandidaturen voor het bestuur worden ten minste drie weken voor de algemene vergadering ingediend bij de voorzitter. De kandidaat-bestuursleden moeten ten minste drie volledige en opeenvolgende jaren lid zijn van de club.
16. Politiek-gemandateerden kunnen geen deel uit maken van het bestuur. Een bestuurslid dat zich kandidaat stelt voor politieke verkiezingen neemt ten minste drie maanden voor de verkiezingsdatum officieel ontslag uit het bestuur. Bij niet-verkiezing kan het bestuurslid, op eigen verzoek, opnieuw opgenomen worden in het bestuur.
17. Om verkozen te zijn dient een kandidaat ten minste de helft + één van de geldig uitgebrachte stemmen behalen. De stemming is geheim.
18. Het bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
19. Het bestuur kan maar geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
20. Het bestuur bepaalt het algemeen beleid van de club en verwezenlijkt haar doelstellingen.
21. Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in de statuten beslist het bestuur. 

 

Joggingclub Leeuwerik

Leeuwerik friends